6 de abril de 2020
24 de gener de 2019

Només el 4,5% de les entitats locals afirmen haver fet controls financers, segons la Sindicatura de Comptes

Només el 4,5% de les entitats locals afirmen haver fet controls financers, segons la Sindicatura de Comptes
EUROPA PRESS - ARCHIVO

PALMA DE MALLORCA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

Només el 4,5 per cent de les entitats locals ha afirmat que han realitzat controls financers, d'acord amb el que es disposa en l'article 220 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (Trlrhl), segons revela l'últim informe sobre els acords i les resolucions en entitats locals en 2016 que la Sindicatura de Comptes de Balears que ha lliurat aquest dijous al Parlament.

En aquest article, el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) estableix que el control financer ha de comprovar el funcionament en l'aspecte economicofinancer dels serveis de les entitats locals.

A més, s'ha de realitzar mitjanant procediments d'auditoria d'acord amb les normes d'auditoria del sector públic i, com a resultat, ha d'emetre's un informe escrit en el qual es faci constar quantes observacions i conclusions es dedueixen de l'examen practicat.

Segons la Sindicatura, un dels controls financers "més necessaris" és el que es realitza sobre els costos del personal i, en aquest cas concret, un 9,4 per cent dels rgans interventors afirma no haver utilitzat aquest control sobre les despeses de personal.

La Sindicatura de Comptes ha assenyalat, així mateix, que un 44,2 per cent de l'mbit subjectiu --integrat per 76 entitats locals principals-- té entitats depenents sobre les quals deuria realitzar-se el control financer.

Una altra xifra que revelen els informes és que un 14,1 per cent de les entitats locals afirma que no revisen mai la nmina i, si ho fan, la revisió és amb una periodicitat superior a l'any.

Amb tot aix, la Sindicatura ha recomanat establir procediments documentats i normalitzats per a les tasques de funció interventora, del control financer i del control d'eficcia.

SISTEMA DE CONTROL INTERN

Pel que fa a els sistemes de control intern, la Sindicatura ha sostingut que es presenten "febleses significatives" ja que, segons els qüestionaris transmesos, un 49,2 per cent d'elles no disposa d'una persona que s'ocupi del lloc d'intervenció que tingui habilitació de carcter nacional.

En aquest sentit, només dues entitats locals disposen de procediments per a quatre de "les actuacions de control importants de la funció interventora" com són, la fiscalització prvia, la tramitació dels expedients amb objeccions, la tramitació d'expedients amb omissió de fiscalització prvia i la tramitació d'expedients de reconeixement extrajudicial de crdit.